Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3828

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Podtytuł: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłów i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłów i jej jednostek
organizacyjnych oraz instytucji kultury
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szydłów
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010814
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Rynek 2
1.4.2.) Miejscowość: Szydłów
1.4.3.) Kod pocztowy: 28-225
1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.4.7.) Numer telefonu: 41 354-51-25
1.4.8.) Numer faksu: 41 354-51-25
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@szydlow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00111113/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-12 12:20
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00102657/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-07-14 09:00
Po zmianie:
2021-07-16 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-07-14 11:00
Po zmianie:
2021-07-16 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
30
Po zmianie:
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
Po zmianie:
2021-08-14