Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/4237

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Podtytuł: Dotyczy inwestycji: Modernizacja i rozbudowa zakładu paszowego w Grabkach Dużych o instalację suszarni zbóż niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO)...

Szydłów, dnia 27-07-2022 r.

IGP.III.7332.7.2022

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku kosza przyjęciowego, czyszczalni, suszarni, silosów ekspedycji, silosów lejowych oraz silosów płaskodennych, kotłowni kontenerowej pary technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją fotowoltaiczną

realizowanego w ramach inwestycji:

„Modernizacja i rozbudowa zakładu paszowego w Grabkach Dużych o instalację suszarni zbóż niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego EKOPLON w Grabkach Dużych, Gminie Szydłów”

zlokalizowanego:

na działkach nr ewid. 1/1, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407, 408, obręb Grabki Duże, gmina Szydłów

w dniu 27.07.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów wydał decyzję znak: IGP.III.7332.7.2022 o ustaleniu warunków zabudowy.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.

Stronie zawiadomionej w formie decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Szydłów: poniedziałek, wtorek, środa, i piątek w godz. od 7.30 -15.30, czwartek w godz. od 8.30 – 16.30.

Informacja pod numerem tel. 41 354 51 25 wew. 240.