Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/4763

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Podtytuł: Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 stycznia 2024 r.

o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie

 1. Nazwa stanowiska pracy

Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Posiada wykształcenie wyższe.
 5. Staż pracy: minimum 3 lata
 6. Dobra znajomość programu Respons,
 7. Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków: ustawy
  o samorządzie gminnym, rachunkowości, finansach publicznych, ordynacji podatkowej, postepowania egzekucyjnego w administracji, opłaty skarbowej,
  o ochronie danych osobowych oraz prawa miejscowego,
 8. Nieposzlakowana opinia,
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe: 
 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
 3. Komunikatywność, umiejętność współpracy.
 4. Umiejętność publicznego prezentowania stanowiska.
 5. Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i dyspozycyjność.
 6. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od osób fizycznych i prawnych;
 2. Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości dotyczących w/w podatków i przygotowywanie postanowień w tym zakresie;
 3. Sprawdzanie terminowości wpłat zobowiązań podatkowych dokonywanych przez podatników;
 4. Ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych;
 5. Naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty podatków zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami, dokonywanie kwartalnych przepisów odsetek od zaległości
 6. Uzgadnianie sald zaległości i nadpłat.
 7. Dokonywanie odpisów aktualizujących zaległości w okresach sprawozdawczych,
 8. Miesięczne uzgodnienia z pracownikiem księgowości budżetowej wpływów z tytułu podatków lokalnych,
 9. Prowadzenie spraw związanych z ulgami podatkowymi dotyczącymi zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy,
 10. Prowadzenie spraw związanych z umarzaniem należności, odraczaniem terminów płatności i ustalaniem wysokości rat,
 11. Prowadzenie kontroli podatkowej,
 12. Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
 13. Wysyłanie do organu egzekucyjnego zawiadomień dot. tytułów wykonawczych;
 14. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, analiz i informacji w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych,
 15. Sporządzanie projektów planów finansowych z zakresie realizowanych zadań,
 16. Dokonywanie rozliczeń rachunkowo-kasowych inkasentów,
 17. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem tajemnicy skarbowej,
 18. Przyjmowanie wniosków, naliczanie i wydawanie decyzji o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 19. Naliczanie 2% należności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej w Kielcach,
 20. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Rodzaj pracy: praca umysłowa,
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. Czas pracy: stałe godziny pracy od 730 do 1530, tylko w czwartek od 830 do 1630,
 4. Wynagrodzenie: stałe,
 5. Rozpoczęcie wykonywanej pracy: III 2024 r.
 6. Umowa na czas określony, z możliwością przekształcenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny, CV
 2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie
  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu I 2024 r. w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

 1. Inne informacje
 1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście
  w Urzędzie w pokoju nr 11, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,
 4. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów przy ul. Rynek 2
  w Szydłowie.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 1530 pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 2

28-225 Szydłów
 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat”