Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Podtytuł: „Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów”

Początek formularzaOgłoszenie nr 614742-N-2020 z dnia 2020-11-24 r.

Gmina Szydłów: „Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłów, krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul. Rynek  2 , 28-225  Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mail machnik@szydlow.pl, faks 413 545 125.
Adres strony internetowej (URL): www.szydlow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.szydlow.bip.jur.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.szydlow.bip.jur.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów”
Numer referencyjny: IGP.II..271.57.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Odbieranie i transport do RIPOK regionu 5 stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szydłów z: a) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Gminy Szydłów, b) Gniazd selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie gminy Szydłów, (1 w Korytnicy, 1 w Kotuszowie, 1 w Szydłowie) c) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, popiołów i żużla, w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości, d) Odbiór przeterminowanych leków z apteki w Szydłowie. e) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku minimum dwa razy w roku w regularnych odstępach w formie wystawki: przeterminowanych leków i chemikaliów, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, f) Odbiór odpadów z miejskiego punktu elektroodpadów (tj. zużyte baterie, żarówki, świetlówki, telefony i ładowarki, drobna elektronika, płyty CD, zużyte tonery) 2) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia: a) Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l oraz worki na odpady segregowane (pierwszy raz – 8 szt. – po 2 worki na każdą frakcję) – wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego. 1) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojemników i worków informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, informacją, co można gromadzić w tych workach w ramach każdej frakcji oraz nazwą, adresem firmy i nr telefonu odbierającej odpady. Kolorystyka oraz napisy na workach muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2017 r. poz.19). Przy odbiorze odpadów segregowanych wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków na odpady segregowane, co ilość worków wystawiona niezależnie od tego czy wystawiony worek jest opatrzony logo firmy czy nie. Na uzasadniony wniosek mieszkańca wykonawca zobowiązany jest wydać worki w innej ilości niż odpowiadająca liczbie odebranych worków. b) Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady segregowane w ilości wystarczającej do obsługi nieruchomości, wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego. c) Dostarczyć do siedziby Zamawiającego worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości 50 szt. na każdą frakcję. Worki te będą wydawane mieszkańcom na uzasadniony wniosek, 3) Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania odpadów leżących obok rozstawionych na terenie gminy gniazd selektywnej zbiórki odpadów niezależnie od tego czy zostały one rozsypane przez wykonawcę, niezwłocznie po opróżnieniu pojemników. 4) Dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 5) Uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, innych naradach) prowadzonych przez zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi naradami 6) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania w uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów oraz jego doręczenia do właścicieli nieruchomości i zamawiającego w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. 7) Informowanie (przez wywieszanie ogłoszeń, zamieszczanie na stronach internetowych itd.) o terminach i miejscach zbiórki odpadów w formie wystawki oraz o zmianach terminów wywozów wynikających z przypadających dni świątecznych lub przypadków losowych. 8) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest również do: - opracowania czytelnej i przejrzystej broszury informacyjno – edukacyjnej zawierającej sposób segregowania odpadów obowiązujący na terenie gminy Szydłów w wersji papierowej i elektronicznej. - wydrukowania broszury informacyjno – edukacyjnej w ilości min. ok. 2000 egzemplarzy; - dostarczenia broszury w wersji papierowej do każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie miasta i gminy Szydłów w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Pozostałą ilość broszur, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Broszura informacyjno – edukacyjna powinna zawierać w szczególności: a) Informację o prawidłowym segregowaniu odpadów komunalnych wraz z rysunkami do jakich pojemników należy wrzucać powstałe odpady; b) Pouczenie o konieczności segregowania odpadów komunalnych; c) Informację edukacyjną o szkodliwości zmieszanych odpadów na środowisko i społeczeństwo oraz zalety w przypadku ich segregowania. Broszura informacyjno – edukacyjna musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww. broszurę w wersji elektronicznej Zamawiającemu w celu umieszczenia jej na stronie internetowej. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 6 szkoleń edukacyjnych dla mieszkańców gminy Szydłów w zakresie segregacji odpadów. Szkolenia należy przeprowadzić w I kwartale 2021 r., miejsce i termin należy uzgodnić z Zamawiającym. 10) Odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców. 11) Za szkody spowodowane w trakcie odbioru odpadów wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi wykonawca. 12) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, ma obowiązek: a) niezwłocznie sporządzić notatkę służbową (zawierającą w szczególności adres właściciela nieruchomości, opis nieprawidłowości, datę i godzinę) wraz z dokumentacją fotograficzną z widoczną na zdjęciu datą; b) odebrać przedmiotowe odpady, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz postępować z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; c) przedłożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną lub pisemną, notatkę służbową wraz z dokumentacją fotograficzną, o których mowa w pkt a), w terminie 7 dni od dnia udokumentowania nieprawidłowości. 13) W przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego lub właściciela nieruchomości, e-mailem lub telefonicznie. 14) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. 15) Jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie z winy wykonawcy do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników na odpady, wykonawca dostarczy na własny koszt nowe pojemniki właścicielom nieruchomości. 16) Wykonawca zapewni dojazd – we własnym zakresie - do punktów trudno dostępnych (zimą i w okresie wzmożonych opadów śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o tej lokalizacji. 17) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy umożliwi przedstawicielom Zamawiającego kontrolę sposobu wykonywania usługi, zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w terenie poprzez udostępnienie wymaganych dokumentów oraz umożliwienie oględzin sprzętu używanego do wykonywania umowy, bez wcześniejszego powiadomienia o jej przeprowadzeniu. 18) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy umożliwi przedstawicielom Zamawiającego kontrolę pojazdów przed rozpoczęciem pracy, w tym m.in. w zakresie sprawdzenia zawartości skrzyni ładunkowej w każdym dniu świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Staszów realizowanej na podstawie przedmiotowej umowy, bez wcześniejszego powiadomienia o jej przeprowadzeniu. 19) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. A. Instalacja, do jakiej mogą trafić odpady. Wszystkie odpady komunalne, odbierane w ramach realizacji niniejszej umowy, a w tym odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, przekazywane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie - regionu piątego, a w przypadku awarii w/w instalacji do instalacji przewidzianej w Planie instalacji jako instalacji zastępczej obsługi. B. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych. 1) Zmieszane odpady komunalne w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone w workach od 1 kwietnia do 31 października: a) w zabudowie jednorodzinnej– raz na dwa tygodnie, w tym jeden raz w sobotę i jeden raz w dowolny dzień od poniedziałku do piątku, b) w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu. 2) Zmieszane odpady komunalne w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone w workach od 1 listopada do 31 marca: a) w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu, w dowolny dzień od poniedziałku do piątku. b) w zabudowie wielorodzinnej– raz na dwa tygodnie. 3) Odpady segregowane – szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier – raz w miesiącu – w sposób niepowodujący mieszania się frakcji. Worki te muszą być oznaczone odpowiednimi napisami i utrzymane w kolorystyce zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2017 r. poz.19). 4) Popiół i żużel w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości – 1 raz w miesiącu od 1 października do 31 marca. 5) Odpady w formie „wystawek” odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem – minimum cztery razy każdego roku. 6) Częstotliwość odbierania odpadów z: a) Gniazd Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powinna być tak dostosowana, aby nie powodowało to przepełnienia pojemników. Wykonawca będzie monitorował stan napełnienia pojemników lub po telefonicznym powiadomieniu przez zamawiającego. 20) Transport odpadów, który musi być realizowany za pomocą pojazdów wyposażonych w system monitoringu GPS spełniających wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) a także spełniających wymogi techniczne stawiane tego rodzaju pojazdom. Z zastrzeżeniem, że system monitoringu GPS musi posiadać funkcję dokumentowania czasu postojów na trasie odbioru odpadów, rozładunku oraz być wyposażony w rejestrator otwarcia i zamknięcia wszystkich włazów załadunkowych z miejscem i czasem wskazania tych czynność. (Wykonawcy, którzy nie posiadają systemu GPS wyposażonego w rejestrator otwarcia i zamknięcia włazów załadunkowych odpady muszą przystosować pojazdy w ten system w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy jednak nie później niż na jeden dzień przed odbiorem odpadów) 21) Do obowiązków wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny należy obowiązek zapewnienia na terenie gminy Szydłów legalizowanej wagi do ważenia odpadówa. W przypadku wystąpienia braku możliwości zapewnienia wagi na terenie Gminy za zgoda zamawiającego istnieje możliwość zapewnienia wagi na terenie innej sąsiadującej Gminy 22) Z uwagi na system wagowy rozliczenia odpieranych odpadów wykonawca zobowiązany w każdym dniu wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów podstawić (przed pierwszym gospodarstwem rozpoczynającym odbiór odpadów) do kontroli zamawiającego samochód do zbiorki odpadów na 10 minut przed rozpoczęciem odbioru odpadów w celu skontrolowania czy nie pozostają odpady nierozładowane. Po zakończeniu czynności odbiorowych wykonawca informuje telefonicznie przedstawiciela zamawiającego o zakończeniu odbioru odpadów o orientacyjnym czasie dojazdu do miejsca ważenia odpadów. Nie podjęcie przez zamawiającego czynności kontrolnych po upływie wskazanego czasu (jak wyżej) przed rozpoczęciem i po zakończeniu odbioru odpadów uznaje się, że wykonawca wywiązał się z obowiązku, o którym mowa powyżej.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90513100-7

90511200-4

90533000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 7.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 7.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 7.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 7.1. będą usługi z zakresu wywozu odpadów, transportu odpadów, wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, gospodarki odpadami Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 7.1. nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia. 7.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 7.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenia, na podstawie którego zamawiający uzna, że wykonawca posiada na odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia; - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ćmielów, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ); - wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakresie transportu odpadów w zakresie obejmującym minimum przedmiot niniejszego zamówienia oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; Uwaga: Na odbiór i zagospodarowanie odpadów gdzie nie określono kodów odpadów wykonawca przedłoży zamawiającemu dokument uprawniający do wykonania usługi w terminie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę który będzie posiadał stosowne uprawnienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: - Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż: - 200 000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) wykonanych usług - Wykaz usług wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonuje: minimum jedną usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych (zbieranych w sposób selektywny i zmieszany) na rzecz właścicieli nieruchomości, a każda z tych usług realizowana była minimum 12 miesiący w granicach administracyjnych jednego miasta (dzielnicy, posesji należących do Spółdzielni Mieszkaniowej) lub jednej gminy, obejmujące swym zakresem, co najmniej 800 gospodarstw domowych lub nie mniej niż 2 000 mieszkańców, wartość brutto zrealizowanej usługi wynosiła minimum 200 000,00 zł, Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4 SIWZ, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług 9.4.2 a) - załącznik nr 5 SIWZ 2. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej (pkt 1 oświadczenia). Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Częstotliwość odbioru odpadów w formie „wystawek”

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-24 12:41

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2020-11-24 12:41

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2020-11-24 12:33

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.