Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań

Podtytuł: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów. Projekt: https://we.tl/t-8aCVxRg0A1

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1945293 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 i art 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz.283) oraz Uchwały Nr XX/ 94/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów w granicach administracyjnych gminy Szydłów.

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 28 maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Szydłów i stronie podmiotowej www.szydlow.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów w sali nr 14b, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów lub na adres urzędu.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2021 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@szydlow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

Projekt: https://we.tl/t-tXFfRs9l3H

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Euro-pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów z siedzibą Rynek 2
2. Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków wyni-kających z art. 11 oraz 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli dane nie zostaną podane wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona.
5. Dane są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę, w tym firmom informatycznym świadczącym usługi dla Urzędu.
6. Dane osobowe są przechowywane wieczyście, co wynika z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo dostępu do danych w zakresie in-formacji skąd administrator pozyskał dane przysługuje jeżeli nie wpływa to na prawa i wolności innych osób. Pozostałe prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Administrator realizuje wskazane prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych na wniosek.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, każde-mu przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

Informacje

Rejestr zmian

2021-06-07 10:20

Edycja artykułu - Piotr Walczak

2021-05-26 13:56

Edycja artykułu - Piotr Walczak

2021-05-26 13:55

Edycja artykułu - Piotr Walczak

2021-05-21 09:42

Edycja artykułu - Piotr Walczak

2021-05-21 09:35

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.