Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł (od 01.01.2021 r.) » ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Podtytuł: „Zakup sprzętu biwakowego”

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), na Zakup sprzętu biwakowego”.

 

 1. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, REGON 291010814, NIP 866 16 08 398.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Rodzaj i ilość wyposażenia:
 1. namiot czteroosobowy – 1 szt.,
 2. namiot ośmioosobowy – 4 szt.,
 3. śpiwór – 20 szt.,
 4. mata do spania – 20 szt.,
 5. kije trekkingowe – 20 kpl.,
 6. kociołek – 1 szt.,
 7. palenisko ogrodowe – 1 szt.,
 8. pałatka – 20 szt. (w tym duża – 2 szt., mała – 18 szt.).

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. namiot czteroosobowy – Namiot tunelowy z przedsionkiem, min. czteroosobowy, min. 1 wejście, min. 2 sypialnie, min. 2 okna z siatką. Namiot lub przedsionek posiada co najmniej jedną moskitierę w materiale zewnętrznym. Namiot z podłogą stałą (podłoga jest przymocowana do namiotu), materiał podłogi: polietylen (PE), poliester lub PVC. Materiał namiotu: poliester, jakość materiału min. 70 Denier. Wysokość od 180 do 220 cm, długość od 390 do 450 cm, długość sypialni min. 210 cm, powierzchnia min. 10 m², szerokość od 270 do 310 cm. Kolor dowolny. W komplecie śledzie, torba do przechowywania, linki napinające. Rurki z włókna szklanego lub stalowe, o średnicy min. 10 mm. Wodoodporność tropiku na słup wody min. 3000 mm.

 

 1. namiot ośmioosobowy – Namiot min. ośmioosobowy, min. 2 wejścia, jedno pomieszczenie, min. 2 okna z siatką. Namiot posiada co najmniej jedną moskitierę w materiale zewnętrznym. Namiot z podłogą stałą (podłoga jest przymocowana do namiotu), materiał podłogi: polietylen (PE), poliester lub PVC. Materiał namiotu: poliester, jakość materiału min. 70 Denier. Wysokość od 180 do 220 cm, powierzchnia min. 14 m². Kolor dowolny. W komplecie śledzie, torba do przechowywania, linki napinające. Rurki z włókna szklanego lub stalowe o średnicy min. 10 mm. Wodoodporność tropiku na słup wody min. 3000 mm. Możliwość podwieszenia lampki.

 

 1. śpiwór – Trzysezonowy śpiwór z kapturem, szerokość od 70 do 80 cm, długość od 210 do 230 cm. Możliwość spięcia dwóch śpiworów. Pokrowiec w zestawie. Waga po złożeniu max. 1300 g. Zamek lewy i prawy (każdy podwójny tz. od zewnątrz i od środka) z listwą zapobiegająca zacinaniu się zamka oraz dodatkowy zamek na końcu (od dołu - umożliwiający wietrzenie). Gramatura ociepliny min. 190 g/m².

 

 1. mata do spania – Karimata jednoosobowa z pianki, o wymiarach szerokości min. 50 cm, długość min 180 cm. Grubość min. 0,7 cm. Waga max. 250 g. Spinana na gumki (do transportu).

 

 1. kije trekkingowe – Kije do turystyki pieszej (letniej i zimowej) przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Długość regulowana w zakresie przynajmniej 70 - 105 cm. Materiał aluminium. Waga max. 200 g. Grot ze stali. Rękojeść gumowa o anatomicznym profilu. Regulowany pasek na nadgarstek.

 

 1. kociołek – Żeliwny kociołek do przygotowywania potraw jednogarnkowych o pojemności od 8 do 11 l. Emaliowane wnętrze. Do wykorzystania nad ogniskiem, bezpośrednio w żarze lub na piecu, bądź palenisku. Odkręcane nóżki. W zestawie pokrywa kociołka doszczelniona za pomocą min. 2 śrub.

 

 1. palenisko ogrodowe – Palenisko o średnicy min. 50 cm i wysokości min.12 cm. Wykonane z żeliwa w czarnym kolorze. Misa wykonana z pełnego odlewu żeliwa usadowiona na stabilnych nóżkach.

 

 1. pałatka:

 

duża – Peleryna przeciwdeszczowa dla osoby dorosłej. Kolorystyka w odcieniach: szary, czarny lub zielony. Wymiary: od 130-150 cm x 180-210 cm. Wodoodporność MIN. 4000 mm. Posiada kaptur ze ściągaczem. W zestawie pokrowiec ze ściągaczem.

 

mała –kurtka przeciwdeszczowa dla dziecka. Kolorystyka w odcieniach: szary, czarny lub zielony. Zakładana przez głowę. Wodoodporność MIN. 4000 mm. Posiada ściągacze na dole kurtki, kaptur ze ściągaczem oraz dużą przednią kieszeń z ukrytym zamkiem. Materiał poliester. W zestawie pokrowiec.

 •  

- dla dzieci do ok. 140 cm wzrostu – 4 szt.

- dla dzieci do ok. 152 cm wzrostu – 5 szt.

- dla dzieci do ok. 158 cm wzrostu – 2 szt.

- dla dzieci do ok. 164 cm wzrostu – 5 szt.

- dla dzieci do ok. 176 cm wzrostu – 2 szt.

 

Uwaga: Kolorystyka przedmiotów do uzgodnienia z Zamawiającym.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Na załączonym formularzu oferty, należy przedstawić cenę brutto, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za wykonaną dostawę potwierdzoną protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Wynik postępowania będzie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie: 2 miesięcy od podpisania umowy.

 

 1. Termin i sposób składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2023 r. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat – pokój 11 lub e-mailem na adres: oferty@szydlow.pl.

 

 1. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o wyniku postępowania. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 3. WYKONAWCA przed dniem podpisania umowy przedłoży kalkulacje cen jednostkowych zaoferowanych produktów.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
 5. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej, a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.
 6. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do zakończenia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów), tel. kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zamówieniem, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 • na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 1. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt umowy.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-09-11 12:41

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2023-09-11 12:40

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.