Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wyświetl stronę główną » Nabory na stanowiska » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Podtytuł: Stanowisko ds. ochrony środowiska

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
z dnia 30 stycznia 2024 r.

o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie

I. Nazwa stanowiska pracy
Stanowisko ds. ochrony środowiska

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Posiada wykształcenie wyższe,
 5. Posiada co najmniej 2 letni staż pracy,
 6. Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków: ustawy o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, prawa miejscowego, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach,
 7. Nieposzlakowana opinia,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
 3. Komunikatywność, umiejętność współpracy.
 4. Umiejętność publicznego prezentowania stanowiska.
 5. Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i dyspozycyjność.
 6. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu objętego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska i ustawy o odpadach,
 3. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt,
 4. Sprawowanie administracji w zakresie rolnictwa i łowiectwa,
 5. Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych na terenie gminy,
 6. Nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,
 7. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo wodne, w tym ustalanie opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
 8. Nadzór i kontrola nad boiskami gminnymi,
 9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza i Kierownika.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Rodzaj pracy: praca umysłowa,
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. Czas pracy: stałe godziny pracy od 7:30 do 15:30, w czwartek od 8:30 do 16:30,
 4. Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1102 z późn. zm.),
 5. Rozpoczęcie wykonywanej pracy: III 2024 r.,
 6. Umowa na czas określony, z możliwością przekształcenia na czas nieokreślony.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, CV,
 2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VII. Inne informacje:

 1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w Urzędzie w pokoju nr 11, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,
 4. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów przy ul. Rynek 2 w Szydłowie,
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 15:30 pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 2 28-225 Szydłów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne Stanowisko ds. ochrony środowiska”.

Informacje

Rejestr zmian

2024-01-31 10:56

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.